DEBRECENI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA   

 

Iskola elérhetősége:

OM:031079

4030 Debrecen Monostorpályi út 63 Telefon:06-52-535-225/226,

  iskolánk bemutatása

 

Az intézmény a város egyik legszebb és legjobban felszerelt iskolája. A délkeleti kertvárosi részben működik egy telephelyen, így a gyerekek számára minden feltétel koncentráltan biztosított.

Fontos az intézmény minden dolgozója számára, hogy tanulóinak otthonos, családias környezetet biztosítson. Diákjainkat színes, barátságos tantermek, korszerű játszótér, műfüves sportpálya várja. Tantermeink többsége interaktív eszközökkel felszerelt, tizennégyezer kötetes könyvtár, olvasóteremmel, légkondicionált informatika tantermek állnak a tanulók rendelkezésére.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy tanulói olyan tudást szerezzenek, mely megalapozza középiskolai tanulmányaikat, szilárd alapkészségekkel, kulcskompetenciákkal rendelkezzenek (szövegértés, szövegalkotás, matematika logika, idegen nyelvi, infokommunikációs). Ezért személyre szabottan foglalkozunk a gyerekekkel tehetségük kibontakoztatása érdekében.

A pedagógiai programunk lehetőséget biztosít a gyerek személyiségének széleskörű kibontakoztatására. Programunk alapja a személyre szabott, differenciált képességfejlesztés, differenciált tanulásszervezés, inkluzív szemlélet, tanulási technikák megismertetése. Kiemelt terület a szocializáció, a konfliktuskezelés, a viselkedéskultúra formálása, az erkölcsi értékek közvetítése. A tanulási folyamatba beépítve végezzük ezt a tevékenységünket. Jó gyakorlatunkat Mentorintézményként adhatjuk át más iskoláknak.

Alkalmazott módszer
Olvasás-írás tanítása a hagyományos alapokon, szótagolva, a hangoztató-elemző-összetevő-szótagoló módszerrel – az Apáczai Kiadó tankönyvei alapján történik. Az iskola pedagógiai módszerei hagyományokra épülő, de a korszerű pedagógiai módszereket magukban foglaló eljárások.

Idegen nyelv
1. évfolyamtól választható idegen nyelvi irányultságú osztályban, ahol a felső tagozatban már heti négy nap vesznek részt a gyerekek nyelvórán.

 Az idegen nyelv oktatását csoportbontásban biztosítjuk (angol és német nyelv).

Tanórán kívüli tevékenység
Ingyenes: tehetséggondozó, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, felvételire és versenyre felkészítés, sportkörök, ezen belül labdarúgás, torna, csapatjátékok, különböző szakkörök: kézműves, rajz, báb, logika, informatika, Lego-robot programozó, színjátszó, újságszerkesztő, furulya-ének, műszaki rajz.
együttműködési megállapodás alapján: képzőművészeti, színjáték-dráma foglalkozások.

Egyéb, az iskolára jellemző specialitás

Az alsó tagozatos osztályok iskolaotthonos formában, nagy felmenő rendszerben működnek két tanító vezetésével negyedik osztály végéig. Napirendjükbe építve egyenletes elosztásban épülnek be a kötelező tanítási órák, szabadidős tevékenység, különböző tanórán kívüli foglalkozások.

Felső tagozatban napközis, igény szerint tanulószobai ellátást biztosítunk. A délutáni foglalkoztatást egészítik ki a különböző szakkörök, sportkörök, fejlesztőcélzatú foglalkozások.

Az informatika oktatása 4. osztálytól kezdődően órarendbe építve, 1-2. évfolyamon érdeklődéstől függően, szakkör keretein belül történik. Több tantárgyat, informatika, idegen nyelv, technika csoportbontásban oktatunk.

A szülők az alábbi három óratervű osztályból választhatnak: 1. normál óratervi, ahol az alapkészségek fejlesztése a kiemelt feladat, 2. idegen nyelvi- és 3. sport irányultságú, ahol a heti kötelező testnevelés órákon felül is tanulhatják a gyerekek a labdarúgás alapjait.

Reggeli ügyelet 6.30 órától, délutáni ügyeletet 17.00 óráig biztosítunk, igény szerint.

A diákok személyiségének kibontakoztatását fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, könyvtáros tanár, gyógypedagógus, konduktor, szomatopedagógus segítik.

2012. évben elnyerte iskolánk az akkreditált kiváló tehetségpont címet.

A József Attila Általános Iskoláért Alapítvány segíti a tanulók versenyeztetését, jutalmazását.

 

Könyvtárunk

 Intézményünkben jelenleg 12 000 kötetes állomány és főállású könyvtáros tanár segíti az itt folyó oktató-nevelő munkát. A könyvek mellett folyóiratok, elektronikus dokumentumok és tankönyvek is a diákok s a pedagógusok rendelkezésére állnak. A szabadpolcos kölcsönző helyiségen kívül egy tágas, világos olvasóterem biztosítja az elmélyült kutatómunka, a  kulturált műveltségszerzés lehetőségét. A könyvtári állományban helyet kapnak az igényes szépirodalmi és – többnyire az ifjúságnak szóló- ismeretterjesztő művek, és természetesen a kötelező olvasmányok is.

   A könyvtárhasználati órák minden évfolyamon beépülnek a tanterv anyagába; az alsó tagozatban a magyar irodalom, illetve az olvasás tantárgyhoz kapcsolódnak, felsőben pedig részben az irodalmi, részben az informatikai ismereteket bővítik. A tanulók minden félévben egy tanórán vesznek részt ilyen foglalkozásokon. Ezeken az órákon színes, játékos feladatokat, rejtvényeket oldanak meg a gyerekek; céljuk a könyvtári ismeretek gyors elsajátítása, az olvasás megszerettetése.

  A könyvtári munkához kapcsolódó rendezvények:
1. Jonatán levelezős játék: Ebben a játékban már hatodik tanéve vesznek részt iskolánk tanulói, általában 15-20 diák kapcsolódik be a vetélkedőbe. A játék részvételi díjhoz kötött, ötfordulós, s lényege a következő: a gyerekek minden fordulóban egy izgalmas könyvrészletet kapnak levélben, melyhez kapcsolódóan játékos feladatokat kell megoldaniuk és visszaküldeniük, s a tanév végén értékes ajándékokat kapnak. A játék célja az olvasás népszerűsítése, s a gyerekek számára egyszerre nyújt hasznos és kellemes élményt.

2. A mese szakkör ebben a tanévben indult / előtte két tanéven keresztül könyvbarát szakkörként működött felsős tanulók részvételével/ 3-4. osztályos gyerekek lelkes közreműködésével. A foglalkozásokon a magyar népmesék gazdag tárházából válogatunk, de emellett más népek meséivel is ismerkedünk, sőt olvasunk műmeséket és meseregényeket is.

3. Jonatán Könyvmoly galaxis Akadályverseny: Már három alkalommal rendeztük meg iskolánkban a könyv világnapjához kapcsolódva ezt a játékos vetélkedőt, melyet mindig töretlen lelkesedéssel és izgalommal várnak és játszanak végig a gyerekek. Minden osztály négy fős csapattal nevezhet be a játékba, mely komoly előzetes felkészülést igényel. Egy-egy csapatnak két könyvet kell elolvasnia, s a „bolygókon” ezekhez kapcsolódó játékos feladatokat oldanak meg a gyerekek. Ezek a játékos délutánok nemcsak azért hasznosak, mert észrevétlenül nevelik olvasóvá a tanulókat, hanem nagyon hatékonyak a közösséggé formálásban is.

   A könyvtárunk – tágas és esztétikus jellege miatt- méltó színtere az iskolai és városi szintű vetélkedőinknek, rendezvényeknek.


                     

A könyvtár nyitva tartása:       Hétfő:       10.00 –14.30

                                          Kedd:        10.00 -14.30

                                          Szerda:       9.00 –14.30

                                          Csütörtök:  10.00 -14.30

                                          Péntek:      10.00 -13.00   

 

 

Fax:06-52-449-030

E-mail:

titkarsag@jozsef-debrecen.sulinet.hu

 djozsef_attila@freemail.hu

Intézményvezető:

Barabásné Vályi Valéria Katalin

Intézményvezető- helyettes:

Szecskő-Szetei Ágnes

látogató számláló