iskolánk bemutatása

 

Az intézmény a város egyik legszebb és legjobban felszerelt iskolája. A délkeleti kertvárosi részben működik egy telephelyen, így a gyerekek számára minden feltétel koncentráltan biztosított.

Fontos az intézmény minden dolgozója számára, hogy tanulóinak otthonos, családias környezetet biztosítson. Diákjainkat színes, barátságos tantermek, korszerű játszótér, műfüves sportpálya várja. Tantermeink többsége interaktív eszközökkel felszerelt, tizennégyezer kötetes könyvtár, olvasóteremmel, légkondicionált informatika tantermek állnak a tanulók rendelkezésére.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy tanulói olyan tudást szerezzenek, mely megalapozza középiskolai tanulmányaikat, szilárd alapkészségekkel, kulcskompetenciákkal rendelkezzenek (szövegértés, szövegalkotás, matematika logika, idegen nyelvi, infokommunikációs). Ezért személyre szabottan foglalkozunk a gyerekekkel tehetségük kibontakoztatása érdekében.

A pedagógiai programunk lehetőséget biztosít a gyerek személyiségének széleskörű kibontakoztatására. Programunk alapja a személyre szabott, differenciált képességfejlesztés, differenciált tanulásszervezés, inkluzív szemlélet, tanulási technikák megismertetése. Kiemelt terület a szocializáció, a konfliktuskezelés, a viselkedéskultúra formálása, az erkölcsi értékek közvetítése. A tanulási folyamatba beépítve végezzük ezt a tevékenységünket. Jó gyakorlatunkat Mentorintézményként adhatjuk át más iskoláknak.

Alkalmazott módszer
Olvasás-írás tanítása a hagyományos alapokon, szótagolva, a hangoztató-elemző-összetevő-szótagoló módszerrel – az Apáczai Kiadó tankönyvei alapján történik. Az iskola pedagógiai módszerei hagyományokra épülő, de a korszerű pedagógiai módszereket magukban foglaló eljárások.

Idegen nyelv
1. évfolyamtól választható idegen nyelvi irányultságú osztályban, ahol a felső tagozatban már heti négy nap vesznek részt a gyerekek nyelvórán.

 Az idegen nyelv oktatását csoportbontásban biztosítjuk (angol és német nyelv).

Tanórán kívüli tevékenység
Ingyenes: tehetséggondozó, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, felvételire és versenyre felkészítés, sportkörök, ezen belül labdarúgás, torna, csapatjátékok, különböző szakkörök: kézműves, rajz, báb, logika, informatika, Lego-robot programozó, színjátszó, újságszerkesztő, furulya-ének, műszaki rajz.
együttműködési megállapodás alapján: képzőművészeti, színjáték-dráma foglalkozások.

Egyéb, az iskolára jellemző specialitás

Az alsó tagozatos osztályok iskolaotthonos formában, nagy felmenő rendszerben működnek két tanító vezetésével negyedik osztály végéig. Napirendjükbe építve egyenletes elosztásban épülnek be a kötelező tanítási órák, szabadidős tevékenység, különböző tanórán kívüli foglalkozások.

Felső tagozatban napközis, igény szerint tanulószobai ellátást biztosítunk. A délutáni foglalkoztatást egészítik ki a különböző szakkörök, sportkörök, fejlesztőcélzatú foglalkozások.

Az informatika oktatása 4. osztálytól kezdődően órarendbe építve, 1-2. évfolyamon érdeklődéstől függően, szakkör keretein belül történik. Több tantárgyat, informatika, idegen nyelv, technika csoportbontásban oktatunk.

A szülők az alábbi három óratervű osztályból választhatnak: 1. normál óratervi, ahol az alapkészségek fejlesztése a kiemelt feladat, 2. idegen nyelvi- és 3. sport irányultságú, ahol a heti kötelező testnevelés órákon felül is tanulhatják a gyerekek a labdarúgás alapjait.

Reggeli ügyelet 6.30 órától, délutáni ügyeletet 17.00 óráig biztosítunk, igény szerint.

A diákok személyiségének kibontakoztatását fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, könyvtáros tanár, gyógypedagógus, konduktor, szomatopedagógus segítik.

2012. évben elnyerte iskolánk az akkreditált kiváló tehetségpont címet.

A József Attila Általános Iskoláért Alapítvány segíti a tanulók versenyeztetését, jutalmazását.

 

 


Kezdőlap

Iskolánkról

Közzétételi lista
AktuálisPályázatokÉtkezés
Névadónkról
Információk
TantestületBeiskolázás
Osztályok
Szülőknek

Szakkörök
Pedagógusoknak
Büszkeségeink
Diákcsemege
Ünnepségek
Versenyek
Könyvtár
Tablók
Kirándulások
Kapcsolatok
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a lap a Debreceni József Attila Általános Iskola tulajdona. Az itt szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alá esnek.